Algemene voorwaarden & Klantinformatie
Inhoudsopgave
1. Geldigheid
2. Sluiting Overeenkomst
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendvoorwaarden
6. Aansprakelijkheid voor gebreken
7. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
8. Informatie over de onlinebeslechting van geschillen
1) Geldigheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van COPPENS AUTOBANDEN BVBA (hierna "de verkoper") zijn
van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "de
klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten
en/of diensten met de verkoper afsluit. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt
overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere
natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend
buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in
de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere
rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het
kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.
2) Sluiting Overeenkomst
2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen
geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om
een bindend aanbod te doen.
2.2 De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online
bestelformulier het aanbod doen. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde
goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale
bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken van de knop ter afronding van de
bestelling een bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst m.b.t. de
goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De aanvraag kan echter
pas worden verzonden als de klant door het hokje voor "Ik heb de algemene
voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken, deze contractuele
voorwaarden aanvaardt.
Copyright © 2016, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm
(fax of e-mail) te doen toekomen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de
klant doorslaggevend, of
door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de
goederen door de klant doorslaggevend, of
door de klant na het ontvangen van diens bestelling te verzoeken om te betalen.
De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met
daarbij een aanleiding hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’
gedownload en afgedrukt kunnen worden.
Wanneer er sprake is van meerdere van voormelde alternatieven , komt de
overeenkomst tot stand op het moment waarop één van de voormelde alternatieven
zich voordoet. Indien de verkoper het aanbod van de klant binnen de eerder vermelde
termijn niet aanneemt, geldt het aanbod als verworpen met als gevolg dat de klant niet
meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.
2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van
het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden
van het aanbod.
2.5 Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper
wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant krijgt na
het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene
voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief)
toegestuurd. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van de verkoper
gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount
met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de
klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de
verkoper heeft aangemaakt.
2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de
verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke
toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor
het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien,
en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden
gecorrigeerd.
2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie
beschikbaar.
2.8 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans per e-mail en
automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem
aangegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres
verzonden berichten te ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder
voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling
Copyright © 2016, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60
van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.
3) Herroepingsrecht
3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.
3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de
standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.
4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de
wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de
betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.
4.2 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden
aangegeven op de website van de verkoper.
4.3 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag
onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst te worden voldaan.
4.4 In geval van keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de
betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal,
die kunnen worden ingezien via
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Voorwaarde om voor
deze betalingsmethode te kiezen is onder meer dat de klant een PayPal-rekening opent
of reeds beschikt over een PayPal-rekening.
4.5 Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het
iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de
machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de
klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper
wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.
5) Leverings- en verzendvoorwaarden
5.1 De levering van goederen vindt, wanneer niets anders overeengekomen is, plaats
via verzending aan het door de klant aangegeven adres. Bij de afwikkeling van de
transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres bepalend.
5.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper
omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet
geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van
de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in
ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn
heeft aangekondigd.
5.3 Wanneer de goederen door de klant worden afgehaald, stelt de verkoper de klant er
Copyright © 2016, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60
eerst per e-mail van op de hoogte dat de door hem bestelde goederen klaar zijn voor
afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen op afspraak met de
verkoper afhalen bij de vestiging van de verkoper. In dit geval worden er geen
verzendkosten berekend.
6) Aansprakelijkheid voor gebreken
In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor
gebreken van toepassing en in het bijzonder gelden er volgende bepalingen.
6.1 Voor klanten niet in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening (consumenten)
De consument moet het gebrek aan de gekochte zaak binnen twee maanden na
ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het
melden van het gebrek.
6.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de
afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen
aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in verband met gevolgschade of
letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van de gekochte
zaak (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet
wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
wanneer de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of;
indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190
vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.
7) Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
7.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle
rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone
verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale
koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde
rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de
woonplaats van de klant.
7.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle
rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn
hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale
koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde
rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats
van het hoofdkantoor van de verkoper.
8) Informatie over de onlinebeslechting van geschillen
De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar
voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Copyright © 2016, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van
geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een
consument betrokken is.
Copyright © 2016, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60